AOV - uitleg en premiefactoren

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is tot maximaal 65 jaar. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen-risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken. De verzekering kan op indexbasis worden gesloten.

Premie(factoren)
De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal
factoren zoals de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 60 of 65 jaar) en het beroep. Een langere wachttijd levert een premiekorting op. Een geïndexeerde (klimmende) verzekering is duurder dan een gelijkblijvende. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Eventuele uitkeringen zijn daardoor belast.

Beroepsklasse
Bij het aangaan van een AOV is de indeling in de zogenaamde beroepsklasse van groot belang. De beroepsklasse bepaalt voor een groot deel de hoogte van de premie. Met hetzelfde beroep kunt u bij de ene verzekeraar in een hogere of lagere beroepsklasse worden geplaatst dan bij de andere verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
•  Beroepsarbeidsongeschikt: de verzekeraar beoordeelt in hoeverre u uw beroep niet meer kan uitoefenen.
• Arbeidsongeschikt voor passende arbeid: de verzekeraar beoordeelt in hoeverre u ongeschikt bent voor de arbeid die bij uw opleiding en vroegere werkzaamheden past.
• Arbeidsongeschikt voor gangbare arbeid: de verzekeraar beoordeelt in hoeverre u ongeschikt bent voor algemeen geaccepteerde arbeid.

Het criterium van arbeidsongeschiktheid is van groot belang. Bent u al arbeidsongeschikt als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen of bent u naar oordeel van de verzekeraar pas arbeidsongeschikt als u geen passende arbeid meer kunt uitvoeren. In het eerste geval zult u eerder een uitkering ontvangen dan in het tweede geval. De premies voor passende arbeid en gangbare arbeid liggen uiteraard lager dan de premies voor een verzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid.

Ons advies: kies voor beroepsarbeidsongeschiktheid

Premiesystemen: Standaard-tarief of Combi-tarief
• Bij een standaard-tarief (ook vaak genoemd: gelijkblijvend-tarief) betaalt u de hele looptijd van de verzekering een vaste premie.
De premie stijgt alleen door de eventuele indexering van het verzekerde bedrag.
• Het combi-tarief start met een lage premie en het bedrag stijgt in de loop van de jaren tot een bepaald niveau dat de rest van de looptijd gelijk blijft (eventuele indexering uitgezonderd).

Bent u jonger dan veertig dan is het combi-tarief meestal gunstiger. Boven de veertig bieden verzekeraars vaak het standaard-tarief aan.

Indexering
Met indexeren behouden het verzekerde inkomen en de uitkering hun waarde. Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen uit een index van 3% of het prijsindexcijfer. Indien er gekozen is voor indexering stijgt dus jaarlijks het verzekerde bedrag èn de premie.

Eigenrisicoperiode (wachttijd)
Bij praktisch alle verzekeraars is de minimale wachttijd, tot de eerste uitkeringsdag, 14 dagen. Dit kan worden verlengd tot bijv. 1, 2 of 6 maanden. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe groter het premievoordeel.

Eindleeftijd
Tot welke leeftijd wilt u de uitkering ontvangen? Vaak is dat tot 65 jaar. Maar wilt u eerder stoppen met werken dan kunt u bijvoorbeeld ook een eindleeftijd van 55 jaar kiezen. Uiteraard wordt de premie hierdoor lager. De meeste verzekeraars kennen voor bepaalde risicovolle beroepsgroepen een lagere maximale eindleeftijd. Het is belangrijk dat u zich al op de eerste ziektedag meldt, vanaf dat moment begint de eigen risico periode namelijk te lopen.


Lees voor het afsluiten van een AOV altijd de polisvoorwaarden goed door, zodat u bij een eventuele uitkering niet voor vervelende verrassingen komt te staan!

Wilt u een offerte? Bel 074 - 3 777 003 

TerugZZP Verzekeringen Aquamarijnstr. 24 Hengelo
© 2009 Z.Z.P. Verzekeringen - sitemap - disclaimer